«Forestill deg en verden hvor hvert enkelt menneske på denne planeten har fri adgang til summen av all menneskelig viten» – Jimmy Wales.

Viser arkivet for stikkord wikireputation

Kvalitetssikring i en brukerdrevet wiki

Inne på en wiki, slik som Wikipedia så kan kvalitetssikring foregå etter litt andre kriterier enn i andre skriftlige verk. På slike Massive Multiauthor Collaboration Sites blir kvalitet drevet frem av tiltro (trust), omdømme (reputation), fellesskapets vurdering (collaborative filtering) og brukernes tilbakemelding på det de leser. Brukerne er både produsenter og forbrukere og påvirker artiklenes kvalitet gjennom sin egen bruk av dem. Ved å lage støttesystemer som bygger opp om aktiviteten kan vi påvirke artiklenes kvalitet i positiv retning. Artikler skrives ikke av en enkelt forfatter, de kvalitetssikres i fellesskap, og det er ingen som besitter den fulle og hele «sannhet». I noen tilfeller er det nok enkeltforfattere som vil hevde noe slikt i opphetede diskusjoner, men som oftest er alle enige om at sannheten lever noe sted i skjæringen mellom flere forfatteres meninger og kunnskaper. Ved å utnytte mulighetene som finnes i en wiki så kan vi oppnå vesentlig bedre kvalitet.

Les mer…

Brukeres ferdigheter i kollektive nettsamfunn

Kvalitet på innhold produsert av kollektive dugnadsbaserte nettsamfunn slik som Wikipedia, eller på programvare slik som Linux, blir ofte feilaktig fremstilt som noe uforutsigelig og vilkårlig. Innholdet blir produsert etter en modell hvor bidragene kommer tilfeldig, men kvaliteten på bidragene har en forventet fordeling som er gitt av ferdighetene til de involverte skribentene. Hvis en stiller krav til skribentene så vil en kunne påvirke fordelingen og drive kvaliteten opp. Dette er idéen som ble brukt når Lokalhistoriewiki ble laget og som senere også ble brukt av Store norske leksikon. Idéen er imidlertid ikke helt uten problemer.

Les mer…