«Forestill deg en verden hvor hvert enkelt menneske på denne planeten har fri adgang til summen av all menneskelig viten» – Jimmy Wales.

Viser arkivet for stikkord wikipedia

Fremtiden for aviser

Det er ingen fremtid for papiraviser. Du kan like godt venne deg til tanken. Papir er dødt. Betyr det at journalistikken er død? Så absolutt ikke! Det vil alltid være et behov for å formidle informasjon, og noen til å gjøre jobben.
Les mer…

En språklig majoritet

Trond Berg Eriksen som er professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo og leder for redaksjonsrådet for siste papirutgave av Store Norske Leksikon, har i Aftenposten 26. april 2010 i innlegget En språklig minoritet kommet med noen påstander som er nokså spesielle.

Les mer…

Kvalitetssikring i en brukerdrevet wiki

Inne på en wiki, slik som Wikipedia så kan kvalitetssikring foregå etter litt andre kriterier enn i andre skriftlige verk. På slike Massive Multiauthor Collaboration Sites blir kvalitet drevet frem av tiltro (trust), omdømme (reputation), fellesskapets vurdering (collaborative filtering) og brukernes tilbakemelding på det de leser. Brukerne er både produsenter og forbrukere og påvirker artiklenes kvalitet gjennom sin egen bruk av dem. Ved å lage støttesystemer som bygger opp om aktiviteten kan vi påvirke artiklenes kvalitet i positiv retning. Artikler skrives ikke av en enkelt forfatter, de kvalitetssikres i fellesskap, og det er ingen som besitter den fulle og hele «sannhet». I noen tilfeller er det nok enkeltforfattere som vil hevde noe slikt i opphetede diskusjoner, men som oftest er alle enige om at sannheten lever noe sted i skjæringen mellom flere forfatteres meninger og kunnskaper. Ved å utnytte mulighetene som finnes i en wiki så kan vi oppnå vesentlig bedre kvalitet.

Les mer…

FAD sin ulysning av nettskap 2.0

En skikkelig honningkrukke ble publisert av Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD), de har lyst ut prosjektstipender gjennom nettskap 2.0 med en samlet ramme på NOK 2,5 mill. Midlene sier de at kan brukes til prosjekter som utnytter Web 2.0-teknologi og brukerskapt innhold. Spesielt innenfor tjenesteutvikling og innovasjon, verdiskaping, demokratisk deltakelse og åpenhet, – og gjerne inkludere noe innenfor offentlig data. Vi har mange ønsker, kanskje for mange…

Les mer…

Trender i avisenes bruk av SNL og Wikipedia

Det er spennende å stille sammen tall fra Atekst for å se hvordan trender henger sammen for de to dominerende leksikonene Store norske leksikon og Wikipedia i Norge. Artikler med primæromtaler er de hvor de aktuelle leksikonene er omtalt i tittel eller ingress, og de med sekundæromtaler er de hvor omtalen kommer senere i artikkelen.

Les mer…

WikiNorge, versjon 2.0

Leksikondebatten har vært nokså intens i flere uker og diskusjonen har stort sett fokusert på Store Norske sine fagredaktører som garantister for høy sannhetsgehalt og troverdig leksikon – og Kunnskapsforlaget som forvaltere av Den Absolutt Største Sannhet. Wikipedia er på den andre siden både upålitelig og har masse feil. Problemet er bare at landskapet ikke helt stemmer med kartet. La oss istedenfor å grave oss ned i skyttergraver se hvor vi står og hvor vi vil.

Les mer…

Et felles nordisk Wikipedia

Små språk som norsk, svensk og dansk har store problemer med å skape levedyktige nettsamfunn som kan bygge fungerende leksikon. Desto mer begrenset rammene er for nettsamfunnet, jo færre tilgjengelige bidragsytere. Wikipedia for bokmål og nynorsk har aktive nettsamfunn innenfor Wikimedia-paraplyen. Tallene for Wikipedia er en god indikasjon på hva en kan forvente i et generell allmennopplysende leksikon. For mer spesielle fagleksikon kan en gjøre noen anslag på andelen forventede skribenter utfra hvor stor andel av artikkelmassen som dekkes i de enkelte fagområdene til leksikonet.

Les mer…

Wikipedia har også kvalitetkontroll

Det har blitt hevdet fra forskjellige hold at på Wikipedia kan alle skrive hva som helst uten at noen kontrollerer det og der er alle bidragsytere anonyme. Dette er ikke riktig. Det er omtrent alltid noen som følger med hva som skrives og hvilke endringer som kommer i artikler. Wikipedia har bidragsytere fra alle deler av samfunnet, også akademikere. De kan identifiseres ut fra brukernavn og ofte velger personen å skrive litt om sin bakgrunn på egen brukerside.

Les mer…

Vi vil ha Store Norske…

Vi ønsker oss Store norske leksikon så om departementet ønsker en diskusjon er vi åpne. Skal vi overta materialet så må det sikres at kvaliteten ikke forringes, selv om det er litt vanskelig. Det blir ikke så helt enkelt for vi må også opprettholde det som gjør Wikipedia så unikt. Vi vet at enkelte forhold er viktig, men de er ikke helt det andre mener er viktig. Våre løsninger vil nok også komme med en kostnad, men vi tror vi kan få til noe som er spennende for alle parter.

Les mer…

Fagleksikon og Wikipedia

Det er diskutert mange løsninger for hvordan fagleksikon kan integreres i Wikipedia, og fordeler og ulemper de forskjellige modellene medfører. Fordelene med gjensidig gjenbruk kan være store, men samtidig skremmende for de involverte. Wikipedias krav til referansebruk, objektivitet og nøytralitet må tilfredsstilles, men samtidig åpnes det for nye og spennende muligheter.

Les mer…

Store Norske integrert i Wikipedia?

Det er etterhvert kjent at alle forsøk på å skape kommersielle gratisleksikon feiler. Det er ikke unikt at Store Norske Leksikon sliter, alle leksikonforlag sliter for det er rett og slett for tøft å konkurrere med Wikipedia. Det er imidlertid ikke slik at Wikipedia er eneste årsak, det er den radikalt enkle informasjonstilgangen på nettet som har gjort at ordinære trykte leksikon er blitt overflødige.

Les mer…

Stabile versjoner av Wikipedias artikler

For å senke risikoen for at lesere støter på vandaliserte artikler inne på Wikipedia, og samtidig øke kvaliteten, så er det lagd en utvidelse med det kryptiske navnet FlaggedRevs eller stabile versjoner på norsk . Formålet var opprinnelig å plassere en person til mellom skribenten og endelig publisering. Denne lettvektsadministratoren skulle primært luke ut vandalisering av artikler, men med ekstra verktøy ble det mulig for fagpersoner å følge med på artikler innen derees egne fagfelt. Slik fagpatruljering kan dramatisk øke kvaliteten på artikler ved at det oppleves som en utfordring for fagpersonen, – dette er mitt fagfelt og denne amatøren vet mer om det enn meg?

Les mer…

Wikipedia er mer enn «fire and forget»

Det er en kommentar i Aftenposten 21. januar av Per Anders Madsen Ikke bare Wikipedia, som selv om den presiserer at det er store forskjeller på eksempelartikkelen om svineinfluensa så har den noen feilslutninger. Artikkelen på bokmålsutgaven og den engelske utgaveninfluenza er vesentlig større, nynorskutgavenA%28H1N1%29 har fire tekstavsnitt på samme måte som Store Norske. Madsen gjentar deretter en gammel historie som er blitt en avisand og legger til noen nye feilslutninger. Jeg vil kort gå inn på noen av påstandene som gjelder Wikipedia, påstander om Store Norske ønsker jeg ikke å gå inn på.

Les mer…

Foredrag og konsert under Wikipedia Academy 2009

Under Wikipedia Academy 2009 i Bergen ble foredragene filmet. Wikimedia Norge har samlet alle på en oversiktside:Video fra Wikimedia Norge . Dette er en fin dokumentasjon av akademiet og vi er stolte over at så mange stillte opp for Wikipedia.

Under middagen i forbindelse med akademiet hadde vi gleden av å oppleve Fredrik Saroes fra Datarock i en intimkonsert, noe han ikke pleier å gjøre.

Vi takker Fredrik som sa at vi kunne filme og bruke opptakene og vi takker AskAdam som gjorde dette mulig.

Å følge opp dette vil ikke bli lett, men vi vil prøve å få til et akademi også i 2010.

Video fra Wikipedia Academy 2009

Under Wikipedia Academy i Bergen i oktober 2009 ble foredragene filmet slik at de skulle komme til nytte for ettertiden.
Video fra Wikipedia Academy 2009 i Bergen blir tilgjengelig her

Wikipedia Akademi 2009

Bildet under er fra en av paneldebattene under Wikipedia Akademi i Bergen i oktober 2009. Akademiet hadde en rekke foredrag holdt av representanter fra Akademia , pressefolk og andre.

Penger til Wikimedia Norge fra Høyskolen i Molde

Like før julaften fikk Wikimedia Norge en julegave fra Høyskolen i Molde :Årets julegaveidé: Kronerulling for wikipedia

I løpet av noen timer var dette også en sak hos NRK P2: Høyskole donerer penger til Wikipedia

Om flere har lyst å følge oppfordringen så ta en titt her
Wikimedia Norge ønsker seg også flere medlemmer slik at vi vet at det er mange bak oss når vi arbeider for fri kunnskap, så meld dere inn.

Vi takker og bukker!