«Forestill deg en verden hvor hvert enkelt menneske på denne planeten har fri adgang til summen av all menneskelig viten» – Jimmy Wales.

Viser arkivet for stikkord wikimedianorge

Kvalitetssikring i en brukerdrevet wiki

Inne på en wiki, slik som Wikipedia så kan kvalitetssikring foregå etter litt andre kriterier enn i andre skriftlige verk. På slike Massive Multiauthor Collaboration Sites blir kvalitet drevet frem av tiltro (trust), omdømme (reputation), fellesskapets vurdering (collaborative filtering) og brukernes tilbakemelding på det de leser. Brukerne er både produsenter og forbrukere og påvirker artiklenes kvalitet gjennom sin egen bruk av dem. Ved å lage støttesystemer som bygger opp om aktiviteten kan vi påvirke artiklenes kvalitet i positiv retning. Artikler skrives ikke av en enkelt forfatter, de kvalitetssikres i fellesskap, og det er ingen som besitter den fulle og hele «sannhet». I noen tilfeller er det nok enkeltforfattere som vil hevde noe slikt i opphetede diskusjoner, men som oftest er alle enige om at sannheten lever noe sted i skjæringen mellom flere forfatteres meninger og kunnskaper. Ved å utnytte mulighetene som finnes i en wiki så kan vi oppnå vesentlig bedre kvalitet.

Les mer…

FAD sin ulysning av nettskap 2.0

En skikkelig honningkrukke ble publisert av Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD), de har lyst ut prosjektstipender gjennom nettskap 2.0 med en samlet ramme på NOK 2,5 mill. Midlene sier de at kan brukes til prosjekter som utnytter Web 2.0-teknologi og brukerskapt innhold. Spesielt innenfor tjenesteutvikling og innovasjon, verdiskaping, demokratisk deltakelse og åpenhet, – og gjerne inkludere noe innenfor offentlig data. Vi har mange ønsker, kanskje for mange…

Les mer…

WikiNorge, versjon 2.0

Leksikondebatten har vært nokså intens i flere uker og diskusjonen har stort sett fokusert på Store Norske sine fagredaktører som garantister for høy sannhetsgehalt og troverdig leksikon – og Kunnskapsforlaget som forvaltere av Den Absolutt Største Sannhet. Wikipedia er på den andre siden både upålitelig og har masse feil. Problemet er bare at landskapet ikke helt stemmer med kartet. La oss istedenfor å grave oss ned i skyttergraver se hvor vi står og hvor vi vil.

Les mer…

Lisensen – en forutsetning for fri kunnskapsallmenning

Det sies og skrives mye om bidrag til en kunnskapsallmenning, hvor tanken er at alle skal få tilgang til et felles gode. Det sies lite om hva som er forutsetningene for å få til noe slikt. Mange har gode intensjoner, men intensjonen inkluderer ikke andres gjenbruk av materialet de selv produserer. Det er på dette punktet Wikimedia Foundations prosjekter skiller seg radikalt fra andre tilsvarende prosjekter.

Les mer…

Vi vil ha Store Norske…

Vi ønsker oss Store norske leksikon så om departementet ønsker en diskusjon er vi åpne. Skal vi overta materialet så må det sikres at kvaliteten ikke forringes, selv om det er litt vanskelig. Det blir ikke så helt enkelt for vi må også opprettholde det som gjør Wikipedia så unikt. Vi vet at enkelte forhold er viktig, men de er ikke helt det andre mener er viktig. Våre løsninger vil nok også komme med en kostnad, men vi tror vi kan få til noe som er spennende for alle parter.

Les mer…

Fagleksikon og Wikipedia

Det er diskutert mange løsninger for hvordan fagleksikon kan integreres i Wikipedia, og fordeler og ulemper de forskjellige modellene medfører. Fordelene med gjensidig gjenbruk kan være store, men samtidig skremmende for de involverte. Wikipedias krav til referansebruk, objektivitet og nøytralitet må tilfredsstilles, men samtidig åpnes det for nye og spennende muligheter.

Les mer…

Store Norske integrert i Wikipedia?

Det er etterhvert kjent at alle forsøk på å skape kommersielle gratisleksikon feiler. Det er ikke unikt at Store Norske Leksikon sliter, alle leksikonforlag sliter for det er rett og slett for tøft å konkurrere med Wikipedia. Det er imidlertid ikke slik at Wikipedia er eneste årsak, det er den radikalt enkle informasjonstilgangen på nettet som har gjort at ordinære trykte leksikon er blitt overflødige.

Les mer…

Wikipedia er mer enn «fire and forget»

Det er en kommentar i Aftenposten 21. januar av Per Anders Madsen Ikke bare Wikipedia, som selv om den presiserer at det er store forskjeller på eksempelartikkelen om svineinfluensa så har den noen feilslutninger. Artikkelen på bokmålsutgaven og den engelske utgaveninfluenza er vesentlig større, nynorskutgavenA%28H1N1%29 har fire tekstavsnitt på samme måte som Store Norske. Madsen gjentar deretter en gammel historie som er blitt en avisand og legger til noen nye feilslutninger. Jeg vil kort gå inn på noen av påstandene som gjelder Wikipedia, påstander om Store Norske ønsker jeg ikke å gå inn på.

Les mer…