«Forestill deg en verden hvor hvert enkelt menneske på denne planeten har fri adgang til summen av all menneskelig viten» – Jimmy Wales.

Viser arkivet for stikkord frikunnskap

Kvalitetssikring i en brukerdrevet wiki

Inne på en wiki, slik som Wikipedia så kan kvalitetssikring foregå etter litt andre kriterier enn i andre skriftlige verk. På slike Massive Multiauthor Collaboration Sites blir kvalitet drevet frem av tiltro (trust), omdømme (reputation), fellesskapets vurdering (collaborative filtering) og brukernes tilbakemelding på det de leser. Brukerne er både produsenter og forbrukere og påvirker artiklenes kvalitet gjennom sin egen bruk av dem. Ved å lage støttesystemer som bygger opp om aktiviteten kan vi påvirke artiklenes kvalitet i positiv retning. Artikler skrives ikke av en enkelt forfatter, de kvalitetssikres i fellesskap, og det er ingen som besitter den fulle og hele «sannhet». I noen tilfeller er det nok enkeltforfattere som vil hevde noe slikt i opphetede diskusjoner, men som oftest er alle enige om at sannheten lever noe sted i skjæringen mellom flere forfatteres meninger og kunnskaper. Ved å utnytte mulighetene som finnes i en wiki så kan vi oppnå vesentlig bedre kvalitet.

Les mer…

Trender i avisenes bruk av SNL og Wikipedia

Det er spennende å stille sammen tall fra Atekst for å se hvordan trender henger sammen for de to dominerende leksikonene Store norske leksikon og Wikipedia i Norge. Artikler med primæromtaler er de hvor de aktuelle leksikonene er omtalt i tittel eller ingress, og de med sekundæromtaler er de hvor omtalen kommer senere i artikkelen.

Les mer…