«Forestill deg en verden hvor hvert enkelt menneske på denne planeten har fri adgang til summen av all menneskelig viten» – Jimmy Wales.

Viser arkivet for stikkord encyklopedi

En språklig majoritet

Trond Berg Eriksen som er professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo og leder for redaksjonsrådet for siste papirutgave av Store Norske Leksikon, har i Aftenposten 26. april 2010 i innlegget En språklig minoritet kommet med noen påstander som er nokså spesielle.

Les mer…

Kvalitetssikring i en brukerdrevet wiki

Inne på en wiki, slik som Wikipedia så kan kvalitetssikring foregå etter litt andre kriterier enn i andre skriftlige verk. På slike Massive Multiauthor Collaboration Sites blir kvalitet drevet frem av tiltro (trust), omdømme (reputation), fellesskapets vurdering (collaborative filtering) og brukernes tilbakemelding på det de leser. Brukerne er både produsenter og forbrukere og påvirker artiklenes kvalitet gjennom sin egen bruk av dem. Ved å lage støttesystemer som bygger opp om aktiviteten kan vi påvirke artiklenes kvalitet i positiv retning. Artikler skrives ikke av en enkelt forfatter, de kvalitetssikres i fellesskap, og det er ingen som besitter den fulle og hele «sannhet». I noen tilfeller er det nok enkeltforfattere som vil hevde noe slikt i opphetede diskusjoner, men som oftest er alle enige om at sannheten lever noe sted i skjæringen mellom flere forfatteres meninger og kunnskaper. Ved å utnytte mulighetene som finnes i en wiki så kan vi oppnå vesentlig bedre kvalitet.

Les mer…

FAD sin ulysning av nettskap 2.0

En skikkelig honningkrukke ble publisert av Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD), de har lyst ut prosjektstipender gjennom nettskap 2.0 med en samlet ramme på NOK 2,5 mill. Midlene sier de at kan brukes til prosjekter som utnytter Web 2.0-teknologi og brukerskapt innhold. Spesielt innenfor tjenesteutvikling og innovasjon, verdiskaping, demokratisk deltakelse og åpenhet, – og gjerne inkludere noe innenfor offentlig data. Vi har mange ønsker, kanskje for mange…

Les mer…

Trender i avisenes bruk av SNL og Wikipedia

Det er spennende å stille sammen tall fra Atekst for å se hvordan trender henger sammen for de to dominerende leksikonene Store norske leksikon og Wikipedia i Norge. Artikler med primæromtaler er de hvor de aktuelle leksikonene er omtalt i tittel eller ingress, og de med sekundæromtaler er de hvor omtalen kommer senere i artikkelen.

Les mer…

WikiNorge, versjon 2.0

Leksikondebatten har vært nokså intens i flere uker og diskusjonen har stort sett fokusert på Store Norske sine fagredaktører som garantister for høy sannhetsgehalt og troverdig leksikon – og Kunnskapsforlaget som forvaltere av Den Absolutt Største Sannhet. Wikipedia er på den andre siden både upålitelig og har masse feil. Problemet er bare at landskapet ikke helt stemmer med kartet. La oss istedenfor å grave oss ned i skyttergraver se hvor vi står og hvor vi vil.

Les mer…

Et felles nordisk Wikipedia

Små språk som norsk, svensk og dansk har store problemer med å skape levedyktige nettsamfunn som kan bygge fungerende leksikon. Desto mer begrenset rammene er for nettsamfunnet, jo færre tilgjengelige bidragsytere. Wikipedia for bokmål og nynorsk har aktive nettsamfunn innenfor Wikimedia-paraplyen. Tallene for Wikipedia er en god indikasjon på hva en kan forvente i et generell allmennopplysende leksikon. For mer spesielle fagleksikon kan en gjøre noen anslag på andelen forventede skribenter utfra hvor stor andel av artikkelmassen som dekkes i de enkelte fagområdene til leksikonet.

Les mer…

Wikipedia har også kvalitetkontroll

Det har blitt hevdet fra forskjellige hold at på Wikipedia kan alle skrive hva som helst uten at noen kontrollerer det og der er alle bidragsytere anonyme. Dette er ikke riktig. Det er omtrent alltid noen som følger med hva som skrives og hvilke endringer som kommer i artikler. Wikipedia har bidragsytere fra alle deler av samfunnet, også akademikere. De kan identifiseres ut fra brukernavn og ofte velger personen å skrive litt om sin bakgrunn på egen brukerside.

Les mer…

Wikipedia er mer enn «fire and forget»

Det er en kommentar i Aftenposten 21. januar av Per Anders Madsen Ikke bare Wikipedia, som selv om den presiserer at det er store forskjeller på eksempelartikkelen om svineinfluensa så har den noen feilslutninger. Artikkelen på bokmålsutgaven og den engelske utgaveninfluenza er vesentlig større, nynorskutgavenA%28H1N1%29 har fire tekstavsnitt på samme måte som Store Norske. Madsen gjentar deretter en gammel historie som er blitt en avisand og legger til noen nye feilslutninger. Jeg vil kort gå inn på noen av påstandene som gjelder Wikipedia, påstander om Store Norske ønsker jeg ikke å gå inn på.

Les mer…